Znasz to?
• poka­zy­wa­nie sie­bie jako jedy­nej autorki czy autora suk­cesu,
• inspi­ro­wa­nie się innymi, ale prze­mil­cza­nie ich wkładu,
• zapo­mi­na­nie o poda­niu źró­dła,
• ogła­sza­nie sie­bie auto­rem kon­cep­cji, która jest wspólna,
• nie­dzie­le­nie się infor­ma­cją,
• nie­dzię­ko­wa­nie publiczne za wkład lub dzię­ko­wa­nie tylko wybra­nym,
• przy­pi­sy­wa­nie sobie „wymy­śle­nia” cze­goś,
• chęć bycia okre­ślo­nym jako ktoś, kto powie­dział o czymś „po raz pierw­szy”,
• opo­wia­da­nie o swo­ich dzia­ła­niach, jakby wcze­śniej­sze i czy­jeś inne nie ist­niały,
• zabie­ra­nie pomy­słów innych osób, by reali­zo­wać je samo­dziel­nie i bez nich,
• zawłasz­cza­nie pracy innych osób, przy­pi­sa­nie jej sobie itd.

Te podej­ścia i zacho­wa­nia…

Natalia Sarata | RegenerAkcja

Towarzyszę aktywist(k)om, grupom aktywistycznym i organizacjom w drodze od wypalenia do regeneracji w aktywizmie. FB: facebook.com/regenerakcja

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store